Как да стана член-кооператор

Ползите да бъдеш член-кооператор

 • Участваш реално в дейността и управлението на кооперацията;
 • Получаваш дивиденти за участието си в дяловия капитал на кооперацията;
 • Притежаваш индивидуална карта „КООП”, с която пазаруваш с отстъпка в обектите от търговска верига „КООП”;
 • Почиваш с отстъпка в реновираните кооперативни туристически комплекси.

Членството в кооперация възниква по 2 начина – когато лицето е учредител или постъпи след регистрацията на кооперацията. Постъпването в учредена кооперация става чрез попълването на молба до управителния съвет. Кандитатът се приема за член с решение на управителния съвет, което се утвърждава от общото събрание на кооперацията. Правата и задълженията на лицето като член-кооператор възникват след решението на управителния съвет за приемането му.

Права: Членът на кооперацията има право:

 • да участва и да се полза от нейната дейност:
 • да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез писмено упълномощен от него друг член на кооперацията:
 • да бъде избиран в нейните органи и органите на кооперативния съюз, в кито тя членува, както и в органите на ЦКС;
 • да иска информация от нейните органи за изпълнение на приетите решения:
 • да получава дивиденти.

Задължения: Членът на кооперацията е длъжен:

 • да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на кооперацията, както и да прави определените в устава вноски;
 • да съдейства за постигане на нейните цели, да спазва кооперативната дисциплина и да прилага на практика кооперативните ценности и принципи;
 • да участва активно в дейността на кооперацията, както и да прави покупки и да ползва услуги, предоставени от нея и единния кооперативен пазар;
 • да участва редовно в заседанията на общото събрание на кооперацията и другите органите на кооперацията, когато е избран за техен член;
 • да не уврежда интересите на кооперацията.

Как да стана член-кооператор?

Своята молба можеш да ни изпратиш от тук