Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Считано от 25.05.2018г. започва да се прилага Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). “КООП Маркет” ЕООД като собственик и управляващ интернет страницата (електронен магазин)  www.bio.cks.bg приема и прилага актуализирана политика на Вашите лични данни, които сте ни предоставили или предстои да ни предоставите.

Ако сте вече регистриран наш потребител, можете да прегледате Вашите лични данни във Вашия акаунт.

Молим Ви, да ни дадете Вашето съгласие относно предоставените от Вас лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за целите и съгласно условията, подробно описани по-долу.

В случай на съществуваща Ваша регистрация като потребител в www.bio.cks.bg  до влизане в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.  ,  молим  Ви Вашето съгласие за обработване на предоставените ни от Вас лични данни да бъде дадено до 24.05.2018г. След тази дата, в случай, че нямаме дадено изрично Ваше съгласие в горния смисъл, “КООП Маркет” ЕООД ще деактивира профила Ви и няма да обработва занапред Вашите лични данни.

Данни за администратора:
Наименование“КООП МАРКЕТ” ЕООД
Адрес за кореспонденцияР. България, гр. София, ул. Искър 30
Телефон0882 438 082
E-mail                                          office@bioshopcoop.bg
Уебсайтwww.bio.cks.bg/

Не сме длъжни да назначим Длъжностно лице по защита на данните, но имаме налице сключен Консултантски договор по отношение на прилагане на актуални политики за защита на личните данни на физически лица с Отговорник по защита на личните данни.  Молим всички запитвания относно използването на личните Ви данни да бъдат адресирани до Администратора.

Информация относно компетентния Надзорен орган защита на личните данни:
   

Наименование   Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление   Р.България, гр. София, пощенски код 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция   Р. България гр. София, пощенски код 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон   02 915 3 518
Интернет страница   www.cpdp.bg 

“КООП Маркет” ЕООД, наричано за краткост по-долу „Администратор/а” осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.  за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на данните на физическите лица. Дейността на “КООП Маркет” ЕООД е съобразена и със Закона за защита на личните данни. Изложената информация е предназначена да Ви информира за въпросите относно събиране, обработка и съхранение на личните Ви данни от Администратора, както и правата, които Вие имате във връзка с тези въпроси.

І. Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:
Чл. 1. Събиране и използване на лични данни

(1) Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Такива са имена, електронен адрес, телефон и други.  Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите ни. Единствено при спазването на разработената от нас Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби, Администраторът или неговите партньори в предвидените случаи, могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

(2) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронен магазин www.bio.cks.bg

Изрично получено съгласие от Вас като потребител на форума; на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

ІІ. Цели и принципи на Администратора при и по повод събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл.2. (1). Събираме и обработваме личните Ви данни, които ни предоставяте, за целите на функционирането на електронен магазин bioshopcoop.bg, включително за следните цели:

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги, да управляваме вашите поръчки, включително тяхното фактуриране и осчетоводяване или за да ви консултираме по повод характеристиките на предлаган от нас продукт или услуга. Възможно е периодично да използваме личните Ви данни за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила;
 • Личните Ви данни се използват и с цел управление на достъпа Ви (идентификации) до www.bio.cks.bg
 • В случай, че сте заявили изрично съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Даденото от Вас съгласие по настоящия пункт може по всяко време да бъде оттеглено;
 • Вашите данни могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите на www.bio.cks.bg , както и Маркетинг дейности на Администратора;
 • защита на информационната сигурност.

(2)  Спазваме изброените по-долу принципи при събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни: 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Защита на следните легитимни интереси на Администратора могат да бъдат основание за обработка и съхраняване на Вашите лични данни:  Изпълнение на задължения на Администратора към Министерство на вътрешните работи, органите на съдебната власт, Национална агенция по приходите, други държавни и общински органи, когато това е предвидено в съответен нормативен акт.

ІІІ. Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора

Чл.3. (1) Когато регистрирате акаунт, купувате продукт или възлагате услуги или извършвате други действия, свързани с използването на www.bio.cks.bg , можем да събираме различни видове информация, включително (но не само):  име, пощенски адрес, телефонен номер, e-mail, заявен начин на комуникация, информация за банкова карта, данни за плащане или други такива.

(2) При необходимост от издаването на определен документ, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на действащото законодателство.

(3) Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

(4) За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби Администраторът събира, обработва и съхранява данни за имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и.

(5) Администраторът НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за:

 • Ваш расов или етнически произход;
 • Ваши политически, религиозни, философски или други убеждения, членство в синдикални организации или други структури или ЮЛНЦ.
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословен статус, данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

(6) Не събираме лична информация за непълнолетни лица под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете (лице под 18 години – малолетно или непълнолетно), ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на непълнолетни лица открият, че деца под тяхното настойничество или попечителство са дали данните си на www.bio.cks.bg, моля да се свържат с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

(7) Не събираме лична информация за поставени под пълно или ограничено запрещение лица. Ако научим, че сме събрали лична информация за такава категория лице, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако настойник или попечител открие, че лица, поставени под настойничество или попечителство са дали данните си на www.bio.cks.bg, моля да се свържат с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

(8) Личните данни се събират от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(9) Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни с посочени в настоящото изложение случаи.

ІV. Срок за съхранение на Вашите лични данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви (регистрацията като потребител) в www.bio.cks.bg, с изключение на случаите, когато има законово задължение да съхранява личните Ви данни за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът извършва необходимите действия за изтриване и унищожаване на всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (привеждането им във вид, при който не се разкрива Вашата личност).

(2) Ако срокът за съхранение на данните Ви следва да бъде удължен на посочените в ал. 1 основания или друго основание, Администраторът Ви уведомява за това удължаване.

V. Разкриване пред трети страни

Чл.5. (1)В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови основания, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

(2) Данните за кредитната/дебитната Ви карта се обработват от трета страна – платежна система БОРИКА, която предоставя ефективни гаранции за вашата информация.

(3)  По автономна и собствена преценка на Администраторът, същият може да предава Ваши лични данни или която и да било част от тях на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 (GDPR).

(4) Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене, Администраторът да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

(5) Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави или международни организации.

VІ. COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Чл.6. (1) Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Изложената информация в следващата алинея има за цел при условия на прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Администраторът използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

(2) www.bio.cks.bg използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Използват се следните бисквитки:

 • Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
 • Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин, според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
 • Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от cooptrade.bg на интернет страници на външни партньори.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

Администраторът не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

(3) Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Администраторът не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

(4) www.bio.cks.bg  е информационно обвързан с други уеб ресурси като Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), Google AdWords и други. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб ресурси. Администраторът не носи отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или не наличието на такава информация, отговорност носи доставчикът на съответния уеб ресурс, който сте използвали.

VІІ. Мерки за защита на личните ви данни, предприемани от Администратора

Чл.7.  (1) “КООП Маркет” ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

(2) Електронният магазин www.bio.cks.bg използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

(3) Всички служители на “КООП Маркет” ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на отговорните лица.

VІІІ. Вашите права във връзка със събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни от Администратора:

Чл. 8. Ако сте предоставили Ваши лични данни на Администратора, Вие разполагате със следните права по всяко време:

 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни –  В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие разполагате с правото по всяко време да оттеглите дадено съгласие (приложим Формуляр:  Приложение № 1 или свободен текст);
 • Право на изтриване („ правото да бъдеш забравен”) на личните Ви данни – Вие имате правото да поискате от Администратора да изтрие цялата или част от събираните, обработвани и съхранявани Ваши лични данни. Администратора е длъжен да изтрие данните Ви без ненужно забавяне.  (приложим Формуляр: Приложение № 2 или свободен текст).
 • Право на достъп на личните Ви данни –  При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето е безплатно (приложим Формуляр: Приложение № 3 или свободен текст).
 • Право на коригиране или попълване на личните Ви данни – имате право по всяко време, директно чрез съответни корекции в данните на Вашия профил на коригирате непълна или неточна информация, касаеща личните Ви данни;
 • Право на ограничаване –  имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.
 • Право на преносимост – Вие имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването www.bio.cks.bg, директно през Вашия профил.
 • Право на получаване на информация – Вие имате право по всяко време да поискате Администраторът да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерни усилия.
 • Право на възражение – в случай, че счетете, че Вашите права за защита на данните Ви са нарушени, разполагате с право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните Ви на посочения в титулната част на настоящата Декларация адрес на Надзорния орган.

Чл.9. По-конкретно за правото на изтриване („правото да бъдеш забравен”) се подчинява на следната регламентация:

 1. Правото може да бъде упражнено ако е налице някое от посочените основания:
 • Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин от Администратора;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния Маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва за:

 • Упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • Спазване на правно задължение, което изисква обработване,
 • Е предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай, че упражните правото си да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, имена и други необходими данни.

Чл.10. (1) По-конкретно правото на ограничаване може да бъде упражнено в следните случаи:

 • Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администраторът да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни като Вашият профил ще бъде „замразен“. По всяко време Вие можете да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си в www.bio.cks.bg

Чл.11. (1) Можете да упражните правата си за защита на личните Ви данни чрез принтиране, попълване и изпращане на Формите (Формуляри – Приложения), посочени по-долу или в писмено изявление свободен текст на посочените в титулната част на настоящата Декларация контакти на Администратора. Формите (Формуляри – Приложения) не са задължителни, те са създадени за Ваше улеснение, като можете да отправите исканията си за защита на личните Ви данни във всякаква форма, която съдържа Ваше изявление за това и може да Ви идентифицира като притежател на данните. като изпратите на Администратора имейл със свободен текст в смисъл на оттегляне на ограничението.

(2) С оглед избягване на злоупотреби, по отношение на искания, с които се упражняват Вашите права за защита на личните данни, Администраторът си запазва правото да поиска и допълнителни данни с оглед установяване на идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

(3) Администраторът може да откаже да обработва искания за упражняване на правата за защита на личните данни, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.  

Чл.12.  Имате следните права при нарушение на сигурността на личните Ви данни:

(1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни и това нарушение може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Администраторът Ви уведомява без ненужно забавяне за съответното нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстоят да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, в следните случаи:

 • Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването Ви би изисквало непропорционални усилия.

Чл.13. В случай, че прецените, че което и да било Ваше право по защита на личните данни е нарушено и/или е нарушено законодателството, регламентиращо защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

ІХ. Други    

Чл. 14. Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

Чл.15. Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на личните Ви данни от “КООП Маркет” ЕООД, моля свържете се с нас по следните начини: 

На тел. номер: 0882 438 082
На имейл адрес: office@bioshopcoop.bg
По пощата: гр.София, ул. Искър 30      

Формуляр – Приложение № 1 за оттегляне на съгласие за целите на обработка

                                                                                      ДО

                                                                                    “КООП МАРКЕТ” ЕООД
                                                                                    гр. София, ул. Искър 30 

                                                                                    e-mail: office@bioshopcoop.bg; уеб сайт: www.bioshopcoop.bg/

Вашето име: …………………………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен: ………………………….
 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на всички, предоставени Ви от мен лични данни.
 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен: ……………….… за следните цели: ……………………
 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на всички, предоставени Ви от мен лични данни само за следните цели: ……………………………
 • За всички цели.

Декларирам, че съм запознат/а с условията и евентуални правни и фактически действия на “КООП МАРКЕТ” ЕООД за периода след оттегляне на даденото от мен съгласие.

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето:……………………………. 

Формуляр – Приложение № 2 за искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни                                         

                                                                                    ДО

                                                                                   “КООП МАРКЕТ” ЕООД
                                                                                    гр. София, ул. Искър 30 

                                                                                    e-mail: office@bioshopcoop.bg; уеб сайт: www.bioshopcoop.bg/

Вашето име: ……………………………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

Моля всички мои лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен, както и такива, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.  

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………….